تعیین گرایش ورودی 99

قابل توجه دانشجویان برق ورودی 99
فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی مهندسی برق از سایت بخش مهندسی برق  قسمت فایلها و فرایندهای دوره کارشناسی دانلود و پس ازتکمیل حداکثر تا تاریخ 10 / 10 / 1401 به ادرس ایمیل shakiba@empl.uk.ac.ir ارسال نمایید.