اطلاعیه کارآموزی

قابل توج دانشجویان متقاضی کارآموزی تابستان  ۱۴۰۰
خواهشمند است  پس از جایابی محل کاراموزی  اطلاعات خواسته شده  را حداکثر تا تاریخ یکم  تیرماه در فرم مربوطه به آدرس https://elec.uk.ac.ir/form1 تکمیل نمایند