کارشناسان بخش مهندسی برق


نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی محل کار تلفن
اکرم متصدی زاده کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مسئول دفتر بخش 03431322500
مجتبی رساء کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس آزمایشگاه ماشین-آزمایشگاه کنترل خطی 03431322524
نجمه عباسی شکیباپور   کارشناسی ارشد برق - الکترونیک  آزمایشگاه سیستم دیجیتال  03433257500
رضا مرتضوی کارشناسی ارشد برق- الکترونیک کارشناس آزمایشگاه مدار مخابراتی- کارگاه برق 03431322531-03431324000
 


کارشناسان بازنشسته

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی محل کار
مریم ارجمند کرمانی کارشناس برق الکترونیک کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
مریم احمدی کوهبنانی کارشناس زبان انگلیسی مسئول دفتر بخش
سید علی موسوی کارشناس برق کارگاه برق