فایل ها و فرم های کارشناسی


    

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

آئین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی کارشناسی 97 به بعد (PDF)

برنامه پیشنهادی درسی

برنامه درسی پیشنهادی تا ترم چهارم (PDF)

گرایش الکترونیک (PDF)

گرایش قدرت (PDF)

گرایش کنترل (PDF)

گرایش مخابرات (PDF)

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد

نقشه دانشگاه شهید باهنر(PDF)
 
 
فایل ها و فرم های اخذ پروژه کارشناسی (راهنمای اخذ پروژه کارشناسی، فرم اخذ پروژه کارشناسی)
 
فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی مهندسی برق (PDF)
 
فرم تسویه حساب بخش مهندسی برق (PDF)