فایل ها و فرم های کارشناسی


    

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 • آئین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

 • کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

 • شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی کارشناسی 97 به بعد (PDF)

برنامه پیشنهادی درسی

 • برنامه درسی پیشنهادی تا ترم چهارم (PDF)

 

 • گرایش الکترونیک (PDF)

 

 • گرایش قدرت (PDF)

 

 • گرایش کنترل (PDF)

 

 • گرایش مخابرات (PDF)

 

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد

 • نقشه دانشگاه شهید باهنر(PDF)

 

 

 

 • فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی مهندسی برق (PDF)

 

 • فرم تسویه حساب بخش مهندسی برق (PDF)