فایل ها و فرم های دکترا


آیین نامه ها و شیوه نامه ها

  • آئین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

  • کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

  • شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی دکتری 97 به بعد (PDF)

 

  • آیین نامه تخلفات پژوهشی (PDF)

 

 

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد

  • نقشه دانشگاه شهید باهنر کرمان (PDF)

 

  • فرم انتخاب واحد دانشجویان دکتری (PDF ، Word)