فایل ها و فرم های دکترا


آیین نامه ها و شیوه نامه ها
 

آئین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)
 

کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)
 

شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی دکتری 97 به بعد (PDF)
 

آیین نامه تخلفات پژوهشی (PDF)
 

آیین نامه حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (آیین نامه، جزئیات مربوط به سال 1400)

 

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد
 

نقشه دانشگاه شهید باهنر کرمان (PDF)
 

فرم انتخاب واحد دانشجویان دکتری (PDF ، word)
 

فرم تعیین دروس آزمون جامع (word)
 

فرم گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری (word)
 

فرم ها و فرایند ثبت پیشنهاد پژوهشی دانشجویان دکتری (راهنمای فرایند ، فرم پیشنهاد پژوهشی)
 

فرم ها و فرایند درخواست دفاع دانشجویان دکتری (راهنمای فرایند ، فرم تایید مقاله و رساله در کمیته راهبری PDF و word، فرم تایید مقاله، فرم پیشنهاد داور PDF و word، صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری، فرم تعیین زمان دفاع PDF و word)
 

فرم ها و فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (راهنمای فرایند، چک لیست نهایی رساله PDF و word)
 

قالب رساله دانشجویان دکتری (word)