فایل ها و فرم های کارشناسی ارشد


آیین نامه ها و شیوه نامه ها 

  • آیین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

  • کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)

 

  • شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 97 به بعد  (PDF)

 

  • آیین نامه تخلفات پژوهشی (PDF)

 


 

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد

  • نقشه دانشگاه شهید باهنر کرمان (PDF)

 

  • فرم اخذ درس از سایر بخش ها (PDF ، Word)

 

 

  • فرم ها و فرایند درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (راهنمای فرایند ، فرم پیشنهاد داور PDF و Word، فرم تعیین زمان دفاع PDF و Word ، اطلاعیه دفاع Word)

 

  • فرم ها و فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (راهنمای فرایند ، چک لیست نهایی پایان نامه PDF و Word)

 

  • قالب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (Word)