فایل ها و فرم های کارشناسی ارشد


آیین نامه ها و شیوه نامه ها 
آیین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)
 

کتابچه قوانین آموزشی دانشگاه شهید باهنر (PDF)
 

شیوه نامه اجرائی برای دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 97 به بعد  (PDF)
 

آیین نامه تخلفات پژوهشی (PDF)
 

آیین نامه حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (آیین نامه، جزئیات مربوط به سال 1400)

 

فایل ها و فرایندهای پر کاربرد
 

نقشه دانشگاه شهید باهنر کرمان (PDF)
 

فرم اخذ درس از سایر بخش ها (PDF ، word)
 

فرم ها و فرایند ثبت پیشنهاد پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد (راهنمای فرایند ، فرم پیشنهاد پژوهشی)
 

فرم ها و فرایند درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (راهنمای فرایند ، فرم پیشنهاد داور PDF و word، فرم تعیین زمان دفاع PDF و word)
 

فرم ها و فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (راهنمای فرایند ، چک لیست نهایی پایان نامه PDF و word)
 

قالب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (word)