فایل و فرم اعضا هیئت علمی


فرم درخواست مجوز راهنمایی یامشاوره پایان نامه اعضا هیات علمی دانشکده فنی در سایر دانشگاه های کشور (فایل WORD)
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی تولید علم نافع(طرحهای 5 ساله) اعضا هیات علمی (فایل WORD)
فرم زمان بندی طرحهای تحقیقاتی تولید علم نافع اعضای هیات علمی (فایل WORD)
پرسشنامه طرح پژوهشی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (فایل WORD)
فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (فایل WORD)
فرم درخواست تالیف/ ترجمه کتاب (فایل WORD)
فرم شناسه مقاله (فایل WORD)

آیین نامه ها

دستور العمل تخلفات پژوهشی (فایل PDF)