فرم ها و آیین نامه ها


فایل هاو فرم ها


فایل ها و فرم های اعضای هیئت علمی


فرم درخواست مجوز راهنمایی یامشاوره پایان نامه اعضا هیات علمی دانشکده فنی در سایر دانشگاه های کشور (فایل WORD)
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی تولید علم نافع(طرحهای 5 ساله) اعضا هیات علمی (فایل WORD)
فرم زمان بندی طرحهای تحقیقاتی تولید علم نافع اعضای هیات علمی (فایل WORD)
پرسشنامه طرح پژوهشی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (فایل WORD)
فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (فایل WORD)
فرم درخواست تالیف/ ترجمه کتاب (فایل WORD)
فرم شناسه مقاله (فایل WORD)

آیین نامه ها

دستور العمل تخلفات پژوهشی (فایل PDF)


فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)

فرم انتخاب واحد دانشجویان دکترا(WORD)

فرم انتخاب استاد راهنما و موضوع رساله(فایل word)

فرم امتحان جامع (فایل word)

فرم پیشنهاد پایان نامه (فایل word)

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی (فایل word)

فرم اطلاعات شخصی دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی (فایل word)

فرم اخذ درس دانشجویان دکتری(فایل word)

قالب رساله دکتری (فایل word)

فرم حمایت از رساله دکتری (فایل word)

قالب برچسب CD (فایل word)

فرم تردد دانشجویان دکتری (فایل word)

چک لیست نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری  (فایل word)

فرم دفاع دکتری(word pdf)

برنامه ریزی آموزشی

فرم سر فصل درس (فایل word)

فرم صورتجلسه کمیته برنامه ریزی درسی  (فایل word)

فرم طرح درس 2 واحدی (فایل word)

فرم طرح درس 3 واحدی (فایل word)

فرم طرح دروس آزمایشگاهی یک واحدی (فایل word)

فرم شماره 1 پشتیبانی و حمایت مالی از رساله دکتری(فایل word)

فرم درخواست مجوز تردد دانشجویان(فایل word)

ایین نامه ها

دستور العمل تخلفات پژوهشی (فایل word)

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم ها

دوره کارشناسی ارشد

پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد(فایل word)

فرم دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (جدید)  (فایل word)

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان ارشد  (فایل word)

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد  (فایل word)

فرم راهنمای تحصیلات تکمیلی دانشجویان الکترونیک (فایل word)

قالب پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل word)

فرم حمایت از پایان نامه (فایل word)

​قالب برچسب CD (فایل word)

فرم تردد دانشجویان کارشناسی ارشد  (فایل word)

چک لیست نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری  (فایل word)

فرم رفع و نقص دانشجویان(فایل word)

شیوه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد(فایل word)

برنامه ریزی آموزشی

فرم سر فصل درس (فایل word)

فرم صورتجلسه کمیته برنامه ریزی درسی  (فایل word)

فرم طرح درس 2 واحدی  (فایل word)

فرم طرح درس 3 واحدی  (فایل word)

فرم طرح دروس آزمایشگاهی یک واحدی  (فایل word)

فرم شماره 1 پشتیبانی و حمایت مالی از پایان نامه(فایل word)

آیین نامه ها

دستور العمل تخلفات پژوهشی (فایل word)


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


فرم درس خودخوان (فایل WORD)
فرم سر فصل درس (فایل WORD)
فرم صورتجلسه کمیته برنامه ریزی درسی (فایل WORD)
فرم طرح درس 2 واحدی (فایل WORD)
فرم طرح درس 3 واحدی (فایل WORD)
فرم طرح دروس آزمایشگاهی یک واحدی (فایل WORD)
فرم  درخواست مجوز تردد دانشجویان (فایل WORD)
فرم تعیین گرایش تحصیلی دانشجویان برق ( فرم .pdf )

فرم رفع و نقص دانشجویان(فایل word)

برنامه پیشنهادی دروس کارشناسی  دانشجویان 95 و مابعد برق جدید ( برنامه پیشنهادی ورودی 95 و بعد.pdf )

دستور العمل تخلفات پژوهشی (فایل PDF)

فرم تسویه حساب داخلی بخش(فایل word)

فرم های تعیین استاد پروژه:

    1-فرم تعیین استاد پروژه مقطع کارشناسی(استاد درس)

   2-فرم تعیین استاد پروژه مقطع کارشناس(مدیر گروه)