نام و نام خانوادگی: حسین هژبری
   رتبه علمی: استادیار
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
   تلفن: 034-31322514
   پست الکترونیکی hhojabri@uk.ac.ir

 روسای پیشین دانشکده منقضی شده است.