دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 514 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
VHDL 9012035 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 محسن صانعی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/18 (08:00 - 10:00)
الکترونیک دیجیتال پیشرفته 4012135 3 کارشناسی ارشد 01 محسن صانعی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
الکترونیک نوری پیشرفته 9012037 3 کارشناسی ارشد 01 مریم پورمحی آبادی هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/19 (15:30 - 17:30)
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 4012126 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 02 مهدیه مهران هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/22 (08:00 - 10:00)
ریز موج 1420041 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 02 کامبیز افروز هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) 1401/10/24 (08:00 - 10:00)
ریزموج فوتونیک 9012014 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 02 آرش مختاری اردکانی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/25 (15:30 - 17:30)
سیستم های مخابرات بی سیم 4012128 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 02 سیامک طالبی رفسنجانی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی 9012010 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 مسعود رشیدی نژاد هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30)
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی 4012106 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 مسعود رشیدی نژاد هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30)
فرآیندهای تصادفی 4012127 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی 9012022 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 امیر عبداللهی هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00)
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی 4012132 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 امیر عبداللهی هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00)
کنترل توان راکتیو 9012031 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 سعید اسماعیلی جعفر آبادی هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/27 (08:00 - 10:00)
کنترل چند متغیره 4012130 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 ملیحه مغفوری فرسنگی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30)
کنترل غیرخطی 4012129 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 مجتبی برخورداری یزدی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/16 (13:30 - 15:30)
مباحث ویژه 9012007 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 مجتبی برخورداری یزدی هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/16 (13:30 - 15:30)
مخابرات دیجیتال 1420039 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 12:30) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
مدارهای زیست الکترونیک 4012134 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 مصطفی شاطریان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/25 (08:00 - 10:00)
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 4012124 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 مریم پورمحی آبادی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/16 (08:00 - 10:00)
مباحث ویژه در مخابرات 1 4012041 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/27 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 514 نتیجه
از 26