دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 305 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدارهای مخابراتی 1420563 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 طاهره عباسپور رودسری | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/06/06 (08:00 - 10:00)
سمینار 4012002 2 کارشناسی ارشد ارشد برق 02 مجتبی برخورداری یزدی نامشخص نامشخص
سمینار 4012002 2 کارشناسی ارشد ارشد برق 04 داریوش عباسی مقدم نامشخص نامشخص
سمینار 4012002 2 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 مهدیه مهران نامشخص نامشخص
سمینار 4012002 2 کارشناسی ارشد ارشد برق 03 حسین هژبری هوتکی نامشخص نامشخص
آزمون و آزمون پذیری 9012029 3 کارشناسی ارشد 01 علی ماهانی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
اقتصاد انرژی الکتریکی 9012009 3 کارشناسی ارشد 01 امیر عبداللهی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
آنتن های مدار چاپی 9012030 3 کارشناسی ارشد 01 کامبیز افروز هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30)
برنامه ریزی خطی و غیر خطی 9012020 3 کارشناسی ارشد 01 مسعود رشیدی نژاد هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
بهینه سازی محدب 9012019 3 کارشناسی ارشد 01 امیر زعیمباشی نصرت آبادی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (15:30 - 17:30)
پردازش تصویر 9012026 3 کارشناسی ارشد 01 حسین نظام آبادی پور هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30)
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 9012027 3 کارشناسی ارشد 01 سعید رضا صید نژاد هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
ریز موج 2 9012025 3 کارشناسی ارشد 01 کامبیز افروز هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30)
طراحی سیستم های برق خورشیدی 9012024 3 کارشناسی ارشد 01 میترا میرحسینی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/22 (11:30 - 13:30)
طراحی سیستم های برق خورشیدی 4012122 3 کارشناسی ارشد 02 میترا میرحسینی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/22 (11:30 - 13:30)
فرامواد 9012006 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 آرش مختاری اردکانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30)
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی 9012022 3 کارشناسی ارشد 01 امیر عبداللهی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (07:30 - 09:30)
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی 4012132 3 کارشناسی ارشد 01 امیر عبداللهی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (07:30 - 09:30)
کدگذاری کانال 9012028 3 کارشناسی ارشد 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (07:30 - 09:30)
کدگذاری کانال 4012123 3 کارشناسی ارشد 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (07:30 - 09:30)
نمایش 1 - 20 از 305 نتیجه
از 16