دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 683 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مکاترونیک 4012140 3 کارشناسی ارشد 01 مجتبی برخورداری یزدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1403/04/02 (13:30 - 15:30)
مکاترونیک 4012140 3 کارشناسی ارشد 02 مجتبی برخورداری یزدی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/02 (13:30 - 15:30)
مدارهای مجتمع نوری 9012041 3 کارشناسی ارشد 01 مریم پورمحی آبادی هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/09 (10:30 - 12:30)
شناسایی سیستم 4012141 3 کارشناسی ارشد 02 محمد ملائی امام زاده هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
بازار برق 9012003 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 امیر عبداللهی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30)
کدگذاری کانال 4012123 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/09 (10:30 - 12:30)
کیفیت توان 9012021 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 سعید اسماعیلی جعفر آبادی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30)
مباحث ویژه 9012007 3 کارشناسی ارشد دکترا برق 01 مهدی افتخاری هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/26 (08:00 - 10:00)
تئوری پیشرفته مخابرات 4012016 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/26 (10:30 - 12:30)
معماری کامپیوتر پیشرفته 4012092 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 علی ماهانی هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/03 (10:30 - 12:30)
مباحث ویژه در مخابرات 1 4012041 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00)
مدارهای مخابراتی 1420563 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 طاهره عباسپور رودسری هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
اصول سیستمهای مخابراتی 1420013 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 داریوش عباسی مقدم هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
سیستمهای کنترل دیجیتال 1420457 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 محمد ملائی امام زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1403/04/03 (13:30 - 15:30)
پردازش سیگنالهای دیجیتال 1420395 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 امیر زعیمباشی نصرت آبادی هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 17:00) 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
سیستمهای دیجیتال 1 1420015 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 02 محسن صانعی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:00) 1403/04/12 (10:30 - 12:30)
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 02 حسین هژبری هوتکی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
منابع تولید پراکنده و ریز شبکه های قدرت 4012101 3 کارشناسی ارشد ارشد برق 01 حسین هژبری هوتکی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
مدارهای الکتریکی 1 1420560 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 01 مجتبی برخورداری یزدی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 17:00) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1 1420014 3 کارشناسی بخش مهندسی برق 02 امیر عبداللهی هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 683 نتیجه
از 35