لیست شماره تماس های بخش مهندسی برق (Email:elecdept@uk.ac.ir)

تلفن های بخش مهندسی برق (پردیزه افضلی پور)
نام و نام خانوادگی سمت بخش شماره داخلی شماره مستقیم /فاکس
دکتر سعید اسماعیلی هیات علمی مهندسی برق 2529
خانم مریم احمدی دفتر بخش مهندسی برق 03431322500
آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند داده(دکتر حسین نظام آبادی پور) هیات علمی مهندسی برق 2504
دکتر سیامک طالبی هیات علمی مهندسی برق 2505
دکتر مسعود رشیدی نژاد هیات علمی مهندسی برق 2506
دکتر سعیدرضا صیدنژاد هیات علمی مهندسی برق 2507
دکتر مصطفی شاطریان هیات علمی مهندسی برق 2508
دکتر محسن صانعی هیات علمی مهندسی برق 2509
دکتر حسین نظام آبادی پور هیات علمی مهندسی برق 2510
دکتر احمد حکیمی هیات علمی مهندسی برق 2511
دکتر مریم پورمحی آبادی هیات علمی مهندسی برق 2513
دکتر حسین هژبری هیات علمی مهندسی برق 2514
مهندس طاهره عباسپور هیات علمی مهندسی برق 2515
مهندس حسین نوروز زاده هیات علمی مهندسی برق 2515
دکتر کامبیز افروز هیات علمی مهندسی برق 2516
دکتر سید محمد علی محمدی هیات علمی مهندسی برق 2517
دکتر علی اکبر قره ویسی هیات علمی مهندسی برق 2518
دکتر امیر عبداللهی هیات علمی مهندسی برق 2519
دکتر میترا میرحسینی هیات علمی مهندسی برق 2521
آزمایشگاه الکترونیک(فاطمه نژاد ملایری) کارشناس مهندسی برق 2522
آزمایشگاه مدار منطقی(نجمه عباسی شکیباپور) کارشناس مهندسی برق 33257500
آزمایشگاه ماشین(مجتبی رسا) کارشناس مهندسی برق 2524
کارگاه برق(رضا مرتضوی) کارشناس مهندسی برق 2525
آبدارخانه مهندسی برق 2526
دکتر مجتبی برخورداری هیات علمی مهندسی برق 2527
دکتر امیر زعیم باشی هیات علمی مهندسی برق 2528
دکتر سعید اسماعیلی هیات علمی مهندسی برق 2529
آزمایشگاه سیستم های کنترل تحت شبکه(دکتر ملیحه مغفوری) هیات علمی مهندسی برق 2530
ازمایشگاه مدار مخابراتی(دکتر سید محمدعلی موسوی) تکنیسین مهندسی برق 2531
دککتر علی ماهانی هیات علمی مهندسی برق 2534
دکتر آرش مختاری هیات علمی مهندسی برق 2535
دکتر ملیحه مغفوری هیات علمی مهندسی برق 2536
آزمایشگاه میکرو(دکتر سعید صیدنژاد) هبات علمی مهندسی برق 2537
دکتر مهدیه مهران هیات علمی مهندسی برق 2539
انجمن علمی بخش برق(ایمان پهلوانی نژاد) دبیر انجمن مهندسی برق 2584
دکتر داریوش عباسی مقدم هیات علمی مهندسی برق 3241
آزمایشگاه رله و حفاظت(دکتر سعید اسماعیلی) هیات علمی مهندسی برق 3259